Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Liên kết website

 

thông tin chi tiết

 • LỊCH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2017
  30/08/2017 19:32
 •  
 • ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

  HUYỆN ỦY HƯNG NGUYÊN

  *

  Số          - L/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hưng Nguyên, ngày    tháng 8  năm 2017

  LỊCH CÔNG TÁC

  Tháng 9 năm 2017

  * Nhiệm vụ trọng tâm:

  - Tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII).

  - Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu mùa, kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2017.

  * Trong tháng có:Quốc khánh nư­ớc CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), 87 năm Xô Viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2017), 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư­ Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2017), 62 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2017).

  Thứ

  Ngày

  Nội dung

  Chuẩn bị

  nội dung

  Chủ trì

  Sáu

  1

  - Thường trực làm việc với Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

   

  L, đạo huyện

  Bảy

  2

  - Quốc khánh 2/9.

   

   

  CN

  3

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  4

  - Nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh 2/9.

   

   

  Ba

  5

  - Khai giảng năm học mới 2017-2018

  - Giao ban định kỳ, SH chi bộ các cơ quan, đơn vị.

   

  Các cơ quan

   

  - Giao ban Trưởng, phó phòng, ban UBND huyện.

  VP UBND huyện

  Đ/c Hàn

  6

  - Giao ban Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Giám đốc, phó giám đốc trung tâm BD Chính trị huyện.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Việt

  - Nghe tiến độ khai thác quỹ đất.

  Phòng TC-KH

  Đ/c Hàn

  - Kiểm tra, đôn đốc 02 xã đăng ký về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

  Văn phòng NTM

  Đ/c Hùng

  - Dâng hương, dâng hoa Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

  Phòng VHTT

  L. đạo huyện

   Năm

  7

  - Khai mạc tập huấn Luật ban hành Văn bản QPPL và Luật NS năm 2015 cho Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

  VP HĐND huyện

  Đ/c Phi

  - Khai mạc tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm.

  Phòng Y tế

  L. đạo huyện

  Sáu

  8

  - Nghe tiến độ xây dựng Nông thôn mới

  Văn phòng NTM

  Đ/c Hàn

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  9

  - Đi cơ sở.

   

   

  CN

  10

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  11

  - Tiếp dân.

  Ban tiếp dân

  L. đạo huyện

  - Họp Hội đồng thẩm định giá đất.

  P. TN&MT

  Đ/c Hùng

  Ba

  12

  - Dâng hương, dâng hoaKỷ niệm 87 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh.

  Phòng VHTT

  L. đạo huyện

  13

  - Họp triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2017.

  Phòng TC-KH

  Đ/c Hàn

  Năm

  14

  - TT Huyện ủy đối thoại với Bí thư Chi bộ, ban công tác mặt trận các xã Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Nhân, Hưng Châu và Hưng Lợi.

  Các Ban xây dưng đảng, VP Huyện ủy

  TT Huyện ủy

  Sáu

  15

  - Họp bổ cứu sản xuất vụ Đông 2017.

  P. NN&PTNT

  Đ/c Hùng

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  16

  - Đi cơ sở.

   

   

  CN

  17

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  18

  - Đại hội Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

   

   

  Ba

  19

  - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3

  Ban CHQS huyện

  Đ/c Hiệp

  20

  - Đi cơ sở.

   

   

  Năm

  21

  - TT Huyện ủy đối thoại với Bí thư Chi bộ, ban công tác mặt trận các xã Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Tiến, Hưng Thắng và Hưng Phúc.

  Các Ban xây dưng đảng, VP Huyện ủy

  TT Huyện ủy

  - Kiểm tra hoạt động các bến cát sỏi trên địa bàn huyện.

  PhòngKTHT

  Đ/c Hùng

  Sáu

  22

  - S: Họp UBND huyện.

  VP UBND huyện

  Đ/c Hàn

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  23

  - Đi cơ sở.

   

   

  CN

  24

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  25

  - Tiếp dân.

  Ban tiếp dân

  L. đạo huyện

  - Khai mạc tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017.

  P. LĐTB&XH

  Đ/c Hiệp

  Ba

  26

  - Đi cơ sở.

   

   

  27

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến:

  1, Công tác cán bộ cơ sở và các ban, phòng, ngành cấp huyện.

  2, Kết quả thực hiện chương trình XD NTM 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2017.

  3, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017. Dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2018.

  4, Một số cuộc Kiểm tra - giám sát của Cấp ủy.

  UBND huyện, Ban Tổ chức, UBKT, VP Huyện ủy.

  Đ/c Phi

  Năm

  28

  - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện:

  1,Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017.

  2, Nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH TW (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

  UBND huyện, các ban XD đảng và VP Huyện ủy.

  Đ/c Phi

  - Giao ban khối văn xã.

  Phòng VHTT

  Đ/c Hiệp

  Sáu

  29

  - S: Giao ban ATLC-SSCĐ quý 3.

  QS huyện

  Cụm trưởng

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  30

  - Đi cơ sở.

   

   

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Tỉnh ủy (B/c);

  - Các TCCS đảng;       

  - Các đồng chí Huyện ủy viên;

  - Các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện;

  - Chánh, Phó VP Huyện ủy, HĐND - UBND huyện;

  - Lưu VP Huyện ủy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thứ

  Ngày

  Nội dung

  Chuẩn bị ND

  Chủ trì

  Sáu

  1

   

   

   

  Bảy

  2

   

   

   

  CN

  3

   

   

   

  Hai

  4

   

   

   

  Ba

  5

  Giao ban Trưởng, phó phòng, ban

  VP UBND
  và các phòng, ban

  Đ/c Hàn

  6

  Họp để nghe tiến độ khai thác quỹ đất

  P. TCKH

  Đ/c Hàn

  Kiểm tra, đôn đốc 02 xã đăng ký về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2017

  VP NTM

  Đ/c Hùng

  Lễ dâng hương Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng
   Phong

  P. VHTT

  Lđạo huyện

  Năm

  7

  Tập huấn cho Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các
   xã, thị trấn về Luật ban hành Văn bản QPPL và Luật NS năm 2015

  TT. HĐND

  Đ/c Phi

  Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm

  P. Y tế

  Lđạo huyện

  Sáu

  8

  Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm

  P. Y tế

  Lđạo huyện

  Tập huấn cho Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các
   xã, thị trấn về Luật ban hành Văn bản QPPL và Luật NS năm 2015

  TT. HĐND

  Đ/c Phi

  Họp để nghe tiến độ xây dựng Nông thôn mới

  VP NTM

  Đ/c Hàn

  Bảy

  9

   

   

   

  CN

  10

   

   

   

  Hai

  11

   Tiếp dân


  Tiếp dân

  Lđạo huyện

  Ba

  12

  Họp thẩm định giá đất

  P. TN&MT

  Đ/c Hùng

  Lễ dâng hương Kỷ niệm 87 năm Xô Viết Nghệ tĩnh

  P.VHTT

  Lđạo huyện

  13

  Họp triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

  P.TCKH

  Đ/c Hàn

  Năm

  14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  P. KTHT

  Đ/c Hàn

  Sáu

  15

  Họp bổ cứu sản xuất vụ Đông 2017

  P. NN&PTNT

  Đ/c Hùng

  Bảy

  16

   

   

   

  CN

  17

   

   

   

  Hai

  18

   

   

   

  Ba

  19

   

   

   

  20

   

   

   

  Năm

  21

  Kiểm tra các bến cát sỏi trên địa bàn huyện

  P. KTHT

  Đ/c Hùng

  Sáu

  22

  Họp UBND huyện

  VP UBND

  Đ/c Hàn

  Bảy

  23

   

   

   

  CN

  24

   

   

   

  Hai

  25

   Tiếp dân


  Tiếp dân

  Lđạo huyện

  Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017

  P. LĐTB&XH

  Đ/c Hiệp

  Ba

  26

  Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017

  P. LĐTB&XH

  Đ/c Hiệp

  27

  Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017

  P. LĐTB&XH

  Đ/c Hiệp

  Năm

  28

  Họp giao ban khối văn xã

  P.VHTT

  Đ/c Hiệp

  Sáu

  29

   

   

   

  Bảy

  30

   

   

   

  CN

  31

   

   

   

   

   

  Kính gửi:Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện xin ý kiến các đồng chí.Gửi lại VP Huyện ủy trước ngày 25/8/2017.

   

   

   

  Truyền hình Hưng Nguyên

  Dịch vụ công trực tuyến

  Bảo trợ xã hội

  Lượt truy cập

  • web page tracking statistics