Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Liên kết website

thông tin chi tiết

 • Lịch công tác tháng 11
  01/11/2017 14:57
 •  
 • ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

  HUYỆN ỦY HƯNG NGUYÊN

  *

  Số   10- L/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hưng Nguyên, ngày  26  tháng 10 năm 2017

  LỊCH CÔNG TÁC

  Tháng 11 năm 2017

  * Nhiệm vụ trọng tâm:

  - Tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị TW5 (Khóa XII). Tập trung chỉ đạo rà soát, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết trọng tâm năm 2017.

  - Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2018; Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, kiểm tra củng cố các công trình giao thông, thủy lợi, các loại dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

  - Đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng; kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017.

  * Trong tháng có:

  - Kỷ niệm: 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), 146 năm ngày mất nhà canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ (1871 - 2017), 87 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

  Thứ

  Ngày

  Nội dung

  Chuẩn bị

  nội dung

  Chủ trì

  1

  - Tổng kết công tác tuyển quân, giao quân năm 2017, triển khai nhiệm vụ Quân sự năm 2018.

  QS huyện

  Đ/c Hàn

  Năm

  2

  - Họp HĐGPMB về di dời mồ mả đường 46.

  Ban TVGPMB

  Đ/c Hùng

  - Họp chuẩn bị lễ phát động phòng chống bạo lực gia đình.

  P.LĐ-TBXH

  Đ/c Hiệp

  Sáu

  3

  - Giao ban Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Giám đốc, phó giám đốc trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Việt

  - Giao ban định kỳ, SH chi bộ các cơ quan, đơn vị.

  VP các cơ quan

  Các cơ quan

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  4

  - Họp Hội đồng xét giá đất không qua đấu giá.

  Phòng TNMT

  Đ/c Hùng

  - Khám sức khỏe cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lí.

  Ban Tổ chức

  Đ/c Việt

  CN

  5

  - Khám sức khỏe cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lí.

  Ban Tổ chức

  Đ/c Việt

  Hai

  6

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

  Ban Tổ chức, VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  - Kiểm tra tiến độ XD NTM ở cácxã đăng ký về đích năm 2017.

  VP Nông thôn mới

  Đ/c Hùng

  Ba

  7

  - Đại hội Hội Đông yhuyệnnhiệm kỳ 2017-2022.

  Hội Đông yhuyện

  L.đạo huyện

  - Sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 49.

  QS huyện

  Đ/c Hiệp

  8

  -Lễ phát động phòng chống bạo lực gia đình.

  P.LĐ-TBXH

  Đ/c Hiệp

  - Sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2018.

  QS huyện

   

  Năm

  9

  - Đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với bí thư, ban công tác Mặt trận xóm, cụm 3: Hưng Tân, Hưng Tiến, Hưng Thông, Hưng Thắng, Hưng Phúc.

  Ban Dân vận

  TT Huyện ủy

  Sáu

  10

  - Tiếp dân.

  Ban tiếp dân

  L. đạo huyện

  - Sơ kết 01 năm thực hiện dự án sữa học đường.

  Phòng GD-ĐT

  Đ/c Hiệp

  Thứ

  Ngày

  Nội dung

  Chuẩn bị

  nội dung

  Chủ trì

  Bảy

  11

  - Đi cơ sở.

   

   

  CN

  12

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  13

  - Họp Hội đồng thẩm định giá đất.

  Phòng TC-KH

  Đ/c Hùng

  Ba

  14

  - Họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5.

  VP HĐND huyện

   Đ/c Phi

  15

  - Hội nghị quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

  Ban Tuyên giáo, VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Năm

  16

  - Hội nghị triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2018.

  P.NN&PTNT

  Đ/c Hàn

   

   

  - Họp Ban tổ chức Lễ hội đền ông Hoàng Mười.

  Phòng VHTT

  Đ/c Hiệp

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  18

  - Tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

  Phòng GD-ĐT

  L. đạo huyện

  CN

  19

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  20

  - Họp nghe tiến độ khai thác quỹ đất.

  Phòng TC-KH

  Đ/c Hàn

  Ba

  21

  - Họp Hội đồng thi đua khen thưởnghuyện.

  Phòng Nội vụ

  Đ/c Hiệp

  22

  - Họp Ban chỉ đạo 94

  Ban Tuyên giáo

  Đ/c Việt

  Năm

  23

  - Họp UBND huyện nghe các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

  VPUBND, các phòng liên quan

  Đ/c Hàn

  Sáu

  24

  - Tiếp dân.

  Ban tiếp dân

  L. đạo huyện

  - Khai mạc lễ hội đền ông Hoàng Mười.

  Phòng VHTT

  L.đạo huyện

  - C: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

  VP Huyện ủy

  Đ/c Phi

  Bảy

  25

  - Đi cơ sở.

   

   

  CN

  26

  - Nghỉ cuối tuần.

   

   

  Hai

  27

  - Hội nghị báo cáo viên tháng 11.

  Ban Tuyên giáo

  Đ/c Thiền

  Ba

  28

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến:

  1,Nghe kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

  2,Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh “về việc xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020”.

  3,Thông qua Chương trình Kiểm tra - giám sát của cấp ủy năm 2018.

  UBND huyện, Ban Tổ chức,  UBKT, VP Huyện ủy.

  Đ/c Phi

  29

  - Đi cơ sở.

   

   

  Năm

  30

  - Đi cơ sở.

   

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Tỉnh ủy (B/c);

  - Các TCCS đảng;  

  - Các đồng chí Huyện ủy viên;

  - Các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện;

  - Chánh, Phó VP Huyện ủy, HĐND - UBND huyện;

  - Lưu VP Huyện ủy.