Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ủy ban mặt trận tổ quốc

 • Mặt trận tổ quốc huyện
            MTTQ huyện Hưng Nguyên hiện tại gồm 18 thành viên; là các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.
  UBMTTQ huyện gồm 66 ủy viên trong đó có 5 ủy viên thường trực,1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. 
   
  I.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
           -Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Nguyên được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.
            -Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Nguyên tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình (thực hiện theo điều 5 chương II Điều lệ MTTQ Việt Nam)
  II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
            Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau: (theo điều 23 chương IV Điều lệ MTTQ Việt Nam)
  1.Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;
  2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;
  3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước;
  4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
  5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;
  6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết./.

  Nguồn: Nguyễn Văn Thắng

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến