Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Thanh tra

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Xuân Hiệp

  + Điện thoại: 0914.402.752

  + Email: hiepnx@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó Chánh Thanh tra: Ông Phạm Trường Sơn

  + Điện thoại: 0982.565.456

  + Email: sonpt@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Chương

  + Điện thoại: 0982.837.286

  + Email: chuongnt@hungnguyen.nghean.gov.vn

  II. Chức năng:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến